ระบบตามสอบ คืออะไร ?

 

ACFS Trace คืออะไร

การตามสอบ (Traceability) เป็นข้อกำหนดทางการค้าที่ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยมีแนวโน้มให้สามารถตามสอบได้ตลอดห่วงโซ่จากแปลงผลิตถึงผู้บริโภค อีกทั้งผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญ ในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การดำเนินงาน ด้านการตามสอบสินค้าเกษตรจะมีประสิทธิภาพและครอบคลุมต้องได้รับความร่วมมือในการบันทึกและจัดเก็บ ข้อมูลในกระบวนการผลิตจากผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีอยู่จำนวนมากและมีส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้การตามสอบ(Traceability) มีความครอบคลุมสามารถตามสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เห็นว่าการสนับสนุนในการจัดหา หรือพัฒนาระบบตามสอบสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ ในการบริหารจัดการการผลิตจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดสากล เป็นการสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร รวมถึงเป็นจุดเชื่อมที่ดีของการตามสอบ จากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางได้มีระบบตามสอบสินค้าเกษตรที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการการผลิต การตามสอบสินค้าได้

2.เพื่อขยายฐานการนำระบบการตามสอบไปใช้ให้กว้างขวางขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดสากล

ระบบตามสอบสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

( ACFS SME Traceability Program )

เป็นโปรแกรมบันทึกข้อมูลที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการ สามารถบริหารจัดการกระบวนการการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ข้อมูลแหล่งที่ปลูก การรับ วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ การขนส่ง เมื่อพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย ในกระบวนการผลิต สามารถตามสอบแต่ละขั้นตอนการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างรวดเร็ว โดย มกอช. ได้จัดทำ ระบบสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม คือ

1.ระบบตามสอบสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง สำหรับ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้สด (ACFS Trace 1)

2.ระบบตามสอบสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง สำหรับ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไหม (ACFS Trace 2)

 

 


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ