ขั้นตอนการใช้โปรแกรม

ขั้นตอนการนำระบบไปใช้งานของผู้ประกอบการ

  o
 1. ติดตั้งระบบตามสอบฯ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ สถานประกอบการ
 2. o
 3. เพิ่มผู้ใช้งาน ตามประเภทผู้ประกอบการ เช่น โรงคัดบรรจุ ร้านอาหาร
 4. o
 5. จัดทำข้อมูลการตามสอบ o
   o
  1. ข้อมูลทะเบียนหลัก
  2. o
  3. o

   ข้อมูลการผลิต + พร้อมตรวจสอบรายงาน

   o
  4. o
  o
 6. o
 7. ส่งข้อมูลตามสอบสินค้าให้ มกอช. + ตรวจสอบข้อมูลบน DB มกอช.
 8. o
 9. จัดทำ QR Code และติด QR Code บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถตามสอบสินค้าได้ เมื่อพบปัญหา สามารถตรวจติดตามย้อนกลับไปในกระบวนการผลิต ได้อย่างรวดเร็ว

2. สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการการผลิต

3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพกับด้านการผลิต เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ชัดเจน

4. สร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้กับลูกค้า ผู้บริโภค แสดงถึงความมุ่งมั่น โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล

5. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดสากล


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ