ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับ SME

ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (ACFS SME Traceability Program) รองรับสินค้าในกลุ่มพืช ผัก ผลไม้ อาหาร และผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงคัดบรรจุ จุดกระจายสินค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดเก็บข้อมูลตามสอบได้อย่างเหมาะสม และเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งมีการนำ QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบสู่ผู้บริโภค 

 

 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o
  
 ความต้องการพื้นฐานของโปรแกรม
 
oอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
o
o1. CPU ที่ความเร็ว 1.6 GHz หรือสูงกว่า
o
o2. หน่วยความจำ (Random Access Memory) ขั้นต่ำ 512 MB
o
o3. อุปกรณ์ Hard Disk ขนาด 20 GB
o
o4. อุปกรณ์ Internal or External FAX – Modem 56K. V92
o
o5. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
o
o6. CD Rom drive หรือ DVD Drive
o
o7. จอภาพขนาดละเอียด 1024 x 768
o
o8. อุปกรณ์รับข้อมูล คีบอร์ดและเมาส์
o
o              หากต้องการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ที่พัฒนาไว้แล้ว ให้ผู้ประกอบการเชื่อมต่อ Internet เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบของ มกอช.
o
o              ทั้งนี้ คุณสมบัติของอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำของอุปกรณ์ที่จำเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าที่ระบุ ก็สามารถใช้งานระบบได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
  

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ