ระบบตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร1

ข้อมูลทั่วไป

2

ข้อมูลสินค้า

3

ข้อมูลผู้ติดต่อ

เมื่อการสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะสร้าง SME CODE และส่งผลการสมัครไปยังอีเมลล์ที่ท่านระบุ ภายในหนึ่งสัปดาห์คะ

โรงคัดบรรจุ      ร้านอาหาร     

อำเภอ :

ตำบล :

ไม่มี      GMP      อื่นๆ โปรดระบุ
เพิ่มชื่อสินค้า และใช้ , สำหรับสินค้าลำดับถัดไป
ผัก
ผลไม้
ผักและผลไม้
ข้าว
สินค้าแปรรูป
ไม่มี      GAP      Organic      อื่นๆ โปรดระบุ

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ